MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání a jejich zákonných zástupců

Každé přijaté dítě má právo:
na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
být respektováno jako jedinec a individualita,
na fyzicky i psychicky bezpečné a emočně kladné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla, se kterými jsou seznamovány na začátku školního roku a průběžně jsou na ně upozorňovány.
Děti se podřizují v nezbytné míře omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád.

Základní práva zákonných zástupců
Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:
na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
konzultovat pokroky svého dítěte i případné výchovné a jiné problémy
přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, případně požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ, a to písemně nebo ústně v době konzultačních hodin

Povinnosti zákonných zástupců
Zákonní zástupci dětí jsou povinni:
zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno,
na vyzvání vedoucí učitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
při zdravotních komplikacích dítěte dítě neprodleně z mateřské školy vyzvednout,
dokládat důvody nepřítomnosti dítěte
oznamovat změnu údajů, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte
ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
číst informační nástěnky, sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas.
vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte dále dostatkem náhradního oblečení
označit dětem všechny části oblečení
dodržovat Školní i Provozní řád mateřské školy Osov


Konzultační hodiny: denně 11.30 – 12.00, nebo dle domluvy