ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Obecné informace k zápisu pro rok 2023/2024

OBECNÉ INFORMACE O ZÁPISU K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., § 36, § 37 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku od září do konce prosince příslušného školního roku, může být k plnění PŠD přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li šestého roku věku od ledna do konce června příslušného školního roku, může být přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte v době stanoveného zápisu písemně o odklad školní docházky.

 

 Elektronická registrace

Proběhne před samotným zápisem v termínech aktuálně zveřejněných školou.

Na webových stránkách bude ke stažení Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce  nebo Žádost o odklad povinné školní docházky.

 

Jaké dokumenty a doklady jsou nutné k zápisu

 • vyplněná a podepsaná žádost oběma zákonnými zástupci
 • rodný list dítěte
 • občanský průkazrodiče pro doložení trvalého bydliště
 • cestovnípas (cizí státní příslušníci) a povolení pobytu (cizinci mimo EU)
 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky
 • doporučující posudky Pedagogicko-psychologické poradny (PPP), odborného lékaře aj. (týká se pouze dětí mladších šesti let nebo v případě žádosti o odklad)

 

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen ze dvou částí, formální a motivační.

 • Při formálníčásti řeší zapisující pedagogičtí pracovníci se zákonnými zástupci veškeré doklady a formuláře. V následném rozhovoru jsou projednány podstatné informace a doporučení související se školní docházkou dítěte.
 • Součástí motivačníčásti je rozhovor pedagoga s dítětem a připravené cílené aktivity zaměřené na orientační posouzení jeho školní připravenosti. Tato část proběhne v případě, že je dítě přítomno u zápisu a rodič s ní souhlasí. Její absolvování není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

 

Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky je vymezen § 37 školského zákona. Zákonní zástupci jsou povinni podat Žádost o odklad školní docházky příslušné základní škole a doložit ji dvěma doporučeními:

 • posudkem odborného lékaře(dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost)
 • posouzením příslušného školského poradenského zařízení, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Zákonný zástupce odevzdá žádost spolu s doporučeními přímo u zápisu. Pokud ještě nemůže doporučení doložit, doručí je vedení školy nejpozději do konce dubna tohoto roku. Dítě se k zápisu nemusí dostavit.

V případě udělení odkladu školní docházky je pro dítě povinné předškolní vzdělávání (způsoby plnění uvádí § 34a školského zákona).

Jestliže byl dítěti pro daný školní rok povolen odklad docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

 

Rozhodnutí o přijetí  k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se nerozesílá, ale bude zveřejněno formou seznamu registračních čísel přijatých či nepřijatých žáků, a to bez zbytečného odkladu po ukončení správního řízení, nejpozději do 30 dní od zápisu, na úřední desce a zároveň na webových stránkách školy (kopii si mohou zákonní zástupci vyžádat ve škole).

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání případně Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zákonným zástupců zasláno na korespondenční adresu, a to po uplynutí lhůty určené správním řádem.

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd (platná i pro žáky s odkladem školní docházky):

  1. Trvalý pobyt dítěte (u cizinců místo pobytu)  ve školském obvodu naší školy ( Osov, Osovec, Skřipel, Velký a Malý Chlumec, Lážovice, Nové Dvory, Vižina, Podbrdy, Všeradice, Nesvačily)
  2. Místo pobytu dítěte ve školském obvodu základní školy

 

Stanovení pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2.

Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme.

Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách.