ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Krizový plán školy

Oblast prevence užívání návykových látek
(Zpracováno dle Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28)
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky – alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

Tabákové výrobky
V prostorách školy, v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných platí zákaz kouření. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je tento zákaz vyznačen grafickou značkou.
1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci.
2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit.
3. TU nebo jiný pedagogický pracovník sepíše o události stručný záznam (datum, místo, čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvede tuto skutečnost do zápisu. Záznam založí školní metodik prevence (dále jen MP) do své agendy. Vyrozumí vedení školy.
4. Třídní učitel informuje zákonného zástupce.
5. Při opakování vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) obecního úřadu obce s rozšířenou působností. – SOMÚ Hořovice
6. Výchovná opatření: důtka TU – nález cigaret, první kouření
důtka ŘŠ – při opakovaném porušení zákazu kouření
2 z chování – následuje po NŘŠ – při dalším porušení zákazu kouření
Alkohol
V prostorách školy, v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných platí zákaz konzumace alkoholu.
1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci.
2. Alkohol je třeba odebrat a zajistit.
3. Pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí.
4. V případě, že je ohrožen na zdraví a životě volá lékařskou službu první pomoci (155), informuje okamžitě zákonného zástupce žáka a dohodne se na dalším postupu.
5. Jestliže nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (datum, místo, čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvede tuto skutečnost do zápisu. Záznam založí školní MP do své agendy. Vyrozumí vedení školy.
6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve výuce, vyrozumí škola zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
7. V případě nedostupnosti zákonného zástupce, vyrozumí škola OSPOD a vyčká jeho pokynů. Může vyžadovat pomoc.
8. Zákonnému zástupci škola oznámí konzumaci alkoholu, i když je žák schopen výuky.
9. Při opakovaní, splní škola oznamovací povinnost k orgánu OSPOD.
10. Škola v zájmu dítěte informuje jeho zástupce o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace a doporučí rodičům, aby vyhledali odborníka.
11. Výchovná opatření: důtka TU – nález alkoholu, požití nepatrného množství,
nabádání k požití
důtka ŘŠ – opakované požití
2 z chování – požití, u kterého bylo nutné volat první pomoc
Nález alkoholu ve škole
1. Nález alkoholu v prostorách školy:
– nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury
– oznámit vedení školy
– uložit u vedení školy pro případ důkazu
– sepsat stručný záznam (TU, MP nebo další prac. školy), založit do agendy MP
2. Zadržení alkoholu u žáka:
– nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury
– oznámit vedení školy
– uložit u vedení školy pro případ důkazu
– za přítomnosti MP nebo dalšího pedagoga sepsat stručný záznam (datum, místo, čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvést toto do zápisu, založit do agendy MP
– vyrozumět zákonného zástupce, v případě opakování – oznámit OSPOD
– v případě, že alkohol obsahuje i jiné příměsi, předat tekutinu přivolanému lékaři
Omamné a psychotropní látky
V prostorách školy, v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných je zakázána výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek. Je zakázáno i navádění k užívání těchto látek a vstup do školy pod vlivem OPL.
Konzumace OPL ve škole – konzumace = porušení školního řádu
– konzument je nebezpečný sám sobě, distributor všem
1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci.
2. Návykovou látku odebrat a zajistit ji, aby nedošlo k další konzumaci.
3. Pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí.
4. V případě, že je ohrožen na zdraví a životě volá lékařskou službu první pomoci (155),
informuje okamžitě zákonného zástupce žáka a dohodne se na dalším postupu.
5. Jestliže nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (datum, místo, čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvede tuto skutečnost do zápisu. Záznam založí školní MP do své agendy. Vyrozumí vedení školy.
6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve výuce, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
7. V případě nedostupnosti zákonného zástupce, vyrozumí škola OSPOD, vyčká jeho pokynů a vyžádá si pomoc.
8. Zákonnému zástupci škola oznámí konzumaci OPL, i když je žák schopen výuky.
9. Současně splní škola oznamovací povinnost k orgánu OSPOD.
10. Škola v zájmu dítěte informuje zák. zástupce o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace, doporučí rodičům, aby vyhledali odborníka a informovali se o léčbě. Vysvětlí rodičům nutnost léčby a důležitost motivace.
11. Výchovná opatření: důtka TU – držení
důtka ŘŠ – užití
2 z chování – opakované držení či užití

Nález OPL ve škole
1. Nález látky v prostorách školy:
– nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury
– ihned oznámit vedení školy
– za přítomnosti dalšího pracovníka vložit do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu, přelepit, orazítkovat podepsat a uschovat do trezoru
– o nálezu vyrozumět Policii ČR – Králův Dvůr 974 872 740

2. Nález látky u žáka:
– nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury
– ihned oznámit vedení školy
– za přítomnosti ředitele školy (případně zástupce ŘŠ nebo MP) sepsat stručný záznam (datum, místo, čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvést tuto skutečnost do zápisu, založit do agendy MP
– v případě, že se látka našla u žáka, který se jí intoxikoval, předat zajištěnou látku přivolanému lékaři

3. Podezření, že žák má u sebe OPL:
– vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat postup
– informovat zákonného zástupce
– žáka izolovat a do příjezdu Policie ČR ho mít pod dohledem
– v žádném případě neprovádět osobní prohlídku ani prohlídku jeho věcí

4. Distribuce OPL ve škole:
distribuce a šíření = trestný čin
– vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat postup
– vyrozumět zákonného zástupce a OSPOD

Oblast prevence šikany
(Zpracováno dle Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28 a MP MŠMT č.j. 22294/2013-1 k řešení šikanování ve školách a školských zařízení)

Šikanování v ZŠ je jakékoliv dlouhodobé chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných útocích. Zahrnuje jak fyzické nebo psychické útoky, tak i slovní útoky realizované přímo nebo prostřednictvím elektronické komunikace (kyberšikana), poškozování věcí, nápadné přehlížení, ignorování.

Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno chovat se výše zmíněným způsobem. Všechny projevy šikanování jsou považovány za hrubé porušení ŠŘ. Každý má právo požádat o pomoc, všichni pracovníci školy jsou povinni tomu věnovat náležitou pozornost.
Řešení počáteční šikany
1. Pozorovat chování žáků a atmosféru ve třídě, odhadnout závažnost.
2. Oznámit své podezření vedení školy a MP a domluvit se na jednotném postupu.
3. Zjistit informace od obětí i spolužáků, pořídit zápis.
4. Najít vhodné svědky.
5. Provést individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (ne oběti s agresorem).
6. Chránit oběti šikany.
7. Provést rozhovor s agresory, případně konfrontaci mezi nimi, pořídit zápis.
8. Informovat rodiče oběti i agresora.
9. Informovat zřizovatele.
11. Svolat výchovnou komisi. Řešit problém v pedagogické radě.
12. Rozebrat situaci se třídou, dále sledovat a pracovat se vztahy.
13. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského zařízení.
14. Výchovná opatření pro agresory:
– pokárání, napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ
– snížení známky z chování
– doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež nebo v obdobných organizacích
V mimořádných případech:
– doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně DÚ
– podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ
– vyrozumění Police ČR

Řešení pokročilé šikany
– výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování
1. Překonat šok, odhadnout závažnost a formu šikany.
2. Bezprostředně zachránit oběť, zastavit násilí.
3. Zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi.
4. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (přivolat lékaře).
5. Nahlásit situaci vedení školy, MP. Domluvit se na spolupráci pedagogických pracovníků při vyšetřování.
6. Oznámit situaci Policii ČR, OSPOD, požádat je o pomoc při řešení.
7. Informovat rodiče oběti i agresora.
8. Zahájit vlastní vyšetřování.
9. Informovat zřizovatele.
10. Navázat kontakt se specialistou na šikanování – Mgr. J. Sixta 607557296
11. Svolat výchovnou komisi. Řešit problém v pedagogické radě.
12. Rozebrat situaci se třídou, dále sledovat a pracovat se vztahy.
13. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského zařízení.
14. Výchovná opatření pro agresory:
– napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ
– snížení známky z chování
– doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež nebo v obdobných organizacích
V mimořádných případech:
– doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně DÚ
– podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ
– individuální výchovný plán pro agresora

Spolupráce školy s rodiči
1. Informovat rodiče na třídních schůzkách o problematice šikany – MP a třídní učitelé.
2. Prokazatelně seznámit rodiče s Metodickým pokynem prevence šikany (Krizovým plánem, MPP, Školním plánem proti šikanování) a se Školním řádem.
3. Doporučit rodině, aby si všímala možných náznaků šikany a nabídnout jim pomoc.
4. Při podezření na šikanování jednat s rodiči oběti i agresora.
5. Zachovat taktní přístup a důvěrnost informací.
6. Doporučit rodičům možnost porady s psychologem.
7. Zpřístupnit informace pro rodiče o varovných příznacích šikanování a kontaktech při vyhledávání pomoci na webových stránkách školy a na informačním panelu ve vestibulu školy.

Spolupráce s organizacemi:
– s oblastním metodikem: Mgr. Renata Bartošová, PPP Hořovice, 607528685,
ppphorovice@seznam.cz
– s krajským pracovníkem pro prevenci: Ing. Miroslava Řezníková, 257280540, reznikova@kr-s.cz
– se zřizovatelem – OÚ Osov
– s PPP Hořovice
– s preventivními informačními skupinami Policie ČR Beroun, Wágnerovo nám. 1289, 266 01 Beroun
– s orgány sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností
– SOMÚ Hořovice
– s dalšími státními i nestátními institucemi (adresář pracovišť zabývajících se prevencí je vyvěšen na informačním panelu prevence, na webových stránkách školy a je k dispozici ve sborovně a ředitelně školy)

Vybrané kontakty:
Anima (péče o rodiny závislých), tel.: 224 968 238
Anonymní linka DROGY, tel.: 974 861 717, mail.: drogam.stop@seznam.cz
Antidiskriminační linka – linka pro menšiny (Romové, cizinci…) a oběti diskriminace, tel.: 257 329 667
Azylový dům Berounka – Komunitní centrum Beroun, tel.: 311 611 724, e-mail: cckberoun@o2active.cz
Bezplatná linka AIDS pomoci nejen pro nemocné, tel.: 800 800 980, nonstop
Bezplatné linky důvěry pro seniory, tel.: 800 200 007, 800 157 157, nonstop
Bílý kruh bezpečí – poradna pro oběti trestných činů, Duškova 20, Praha 5, tel.: 257 317 110
Centrum krizové intervence: tel.: 284 016 666, non stop
Centrum prevence drogové prevence, Kročehlavská 49, Kladno, tel.: 312 682 177
Denní centrum pro osoby bez přístřeší, Seydlovo nám. 24/5, Beroun, tel.: 724 953 862
Detox Nemocnice pod Petřínem, tel.: 257 197 148
Dětské krizové centrum, V Zápolí 1250, Praha 4, tel.: 241 481 149, nonstop
Drop in linka pro ohrožené drogou, tel.: 222 221 431, nonstop
HELP LINE AIDS, tel.: 800 144 444, 234 118 584
Internetová poradna – Šikana: www.minimalizacesikany.cz, www.protisikane.cz
Krizové centrum pro studenty: tel.: 283 880 816
Krizová linka bezpečí pro děti i dospělé, tel.: 241 484 149
Kurátor pro mládež Beroun, tel.: 311 630 262
La strada(týrané ženy), tel.: 222 707 171
Linka AGUA VITAE (ženy v tísni), tel.: 800 108 000
Linka bezpečí, tel.: 116 111, www.linkabezpeci.cz, nonstop pomoc dětem v tísni – BEZPLATNĚ
další služby: Rodičovská linka, tel.: 840 111 234
Linka vzkaz domů, tel.: 116 111 (děti na útěku)
E-mailová poradna – pomoc@lin¬kabezpeci.cz
Chat Linky bezpečí – chat.lin¬kabezpeci.cz
Linka bezpečí ONLINE – www.pomoc-online.cz (možnost ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu)
Linka DONA (domácího násilí), tel.: 251 511 313, www.donalinka.cz, nonstop
Linka důvěry a psychologické pomoci, tel.: 377 462 312, nonstop
Linka důvěry RIAPS, tel.: 222 580 697, nonstop
Linka pomoci SAP (Společnost AIDS pomoc), tel.: 224 814 284
Linka pomoci, nádorová onemocnění, tel.: 800 180 880
Linka proti bolesti, středa 16,00-19,00 hod., tel.: 266 199 571
Nadace Naše dítě, www.nasedite.cz/cs/home
Národní linka prevence AIDS: tel.: 800 144 444
Poradenská linka K-CENTRUM: tel.: 283 872 186, www.sananim.cz
Poradenská linka PREV-CENTRUM: tel.: 233 355 459
Poradenská linka Společnosti pro studium sekt a nových nábož. směrů: tel.: 257 314 646, 777 143 001
Pomoc a podpora osobám s poruchou příjmu potravy – Anabell Praha, tel.: 848 200 21
Probační a mediační služba ČR Beroun, tel.: 311 621 858
Poradna pro dětské oběti násilí RŮŽOVKA, Ruská 87, Praha 10, tel.: 272 736 263
Poradna pro osoby bez přístřeší, Karolíny Světlé 7, Praha 1, tel.: 224 239 449
Poradna při finanční tísni, tel.: 800 722 722, www.financnitisen.cz
ROSA – informační a poradenské centrum pro ohrožené děti, Římská 2846, Kladno, tel: 312 267 917
SOS centrum Diakonie, tel.: 222 521 912, 777 734 173
Sponte (rodin. poradna) Králův Dvůr,tel.: 311 636 282, 737 342 609,e-mail:rodina.poradna@tiscali.cz
Středisko pro mládež a rodinnou terapii, tel.: 224 911 364 (klienti od 6 let)
Střep – Komunitní centrum Beroun, tel.: 311 611 551
Tísňová linka pro neslyšící, tel.: 603 111 158 (SMS)
TYRKYS – Centrum prevence drog. závislostí Beroun, tel.: 724 066 489, e-mail: abraka@abraka.cz

Vybrané webové stránky:
www.bezpecnyinternet.cz/
www.seznamsebezpecne.cz
www.bezpecne-online.cz/
www.bezpecne-online.cz/internetova-poradna/
www.i-bezpecne.cz/
www.pomoc-online.cz/
www.horkalinka.cz/
www.linkabezpeci.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.sikana.cz
www.internetporadna.cz
www.napisnam.cz

Krizový plán školy vypracovala: Mgr. Soňa Kocmanová, školní metodik prevence

Krizový plán byl aktualizován podle Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016) a projednán na PgR dne 29.8. 2016.