ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Preventivní program 2020/2021

Obsah programu:

1. Úvod
2. Charakteristika školy
3. Analýza současného stavu
4. Cíle prevence
5. Prevence ve vyučování
6. Časový harmonogram akcí
7. Metody realizace prevence
8. Podklady v legislativě
9. Evaluace MPP
10. Školní řád
11. Krizový plán
12. Program proti šikanování
13. Spolupráce s dalšími subjekty
14. Seznam literatury
15. Adresář organizací

PP vypracovala: Mgr. Soňa Kocmanová
školní metodik prevence

V Osově 3. 9. 2020

1. Úvod

Naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence rizikového chování, který je neoddělitelnou součástí výuky i života celé školy.
Nárůst různých forem rizikového chování ve společnosti se týká celé populace. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině.
Při naplňování tohoto programu se snažíme, aby každodenní život školy poskytoval žákům příjemné a bezpečné školní klima, potřebné informace přiměřené jejich věku, vedl k osvojení si pozitivního sociálního chování, k rozvoji osobnosti, k odmítání forem sebedestrukce a porušování zákona a umožňoval osvojování si kompetencí zdravého životního stylu.

2. Charakteristika školy

Naše škola je neúplnou, pouze s 1. až 5. postupným ročníkem. Vzděláváme žáky z Osova a spádových obcí v jejím okolí. Od roku 2007 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, upravený od 1.9. 2016.. V letošním roce navštěvuje školu 83 žáků. Se žáky školy pracuje 6 pedagogů, 3 vychovatelky ŠD a 3 asistentky pedagoga. Nižší počet žáků ve třídách je předností při uplatňování individuálního přístupu k žákům. Ve škole je důsledně pracováno s integrovanými žáky podle doporučení PPP, SPC a odborných pracovišť.
Součástí naší školy je i MŠ, kterou navštěvuje 43 dětí.

3. Analýza současného stavu
Ke zjištění aktuálního stavu rizikového chování ve škole jsou využívány pohovory, práce třídních učitelů, připomínky dětí a rozbor výskytu rizikového chování v minulých školních rocích (dle evidence ŠMP). Zjišťování je průběžné a výsledky konzultuje metodik prevence s kolektivem pedagogů. V případě potřeby bude přizván pracovník PPP, okresní MP nebo specialista na šikanu.

4. Cíle prevence
Cílem našeho programu je realizovat dlouhodobý, komplexní program primární prevence zvyšující odolnost dětí vůči rizikovému chování, který bude vlídným, nenásilným a zábavným způsobem působit na žáky v době vyučování i mimo něj tak, aby se děti naučily co nejlépe se orientovat v okolním světě, naplňovat svůj volný čas hodnotným způsobem podle vlastního výběru a zájmu.
V letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, chování v dopravě; prevence úrazů, záškoláctví, šikanování, projevů agresivity a násilí ve škole, sexuálního zneužívání, rasismu, intolerance; rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech druhů rizikového chování – alkoholismu, kouření, drogových závislostí, poruch příjmu potravy, sebepoškozování.

Důraz klademe na tyto zásady – všichni pracovníci
• vytvářet příjemné, klidné a bezpečné klima ve škole
• vytvářet důvěryhodný vztah mezi žáky a učiteli i vychovateli
• chránit děti před šikanou, všímat si varovných signálů šikanování
• včas odhalovat rizikové chování
• včas odhalovat SPU a CH
• soustavně sledovat vývojové a individuální potřeby žáků
• reagovat na aktuální stav rizikového chování ve škole
• začleňovat méně průbojné žáky do kolektivu
• posilovat u žáků sebedůvěru, sebevědomí, rozvoj osobnosti
• naučit žáky využívat volný čas a začlenit je do volnočasových aktivit
• posilovat u žáků správné stravovací návyky
• podporovat a nabízet různé aktivity pro zkvalitnění vztahů ve třídních kolektivech
• předcházet problémům s návykovými látkami
• učit žáky nést odpovědnost za své chování
• naučit žáky dovednostem odmítání, říci NE
• přiměřeně věku předat žákům dostatek informací o druzích a účincích návykových látek na zdraví člověka
• posilovat komunikační dovednosti a schopnosti řešit problémy, konflikty
• pěstovat právní vědomí a mravní i morální hodnoty
• podněcovat hrdost žáků i pedagogů na příslušnost k naší škole
• pravidelně informovat pedagogy o všech problémech, které se ve škole vyskytnou
• motivovat učitele ke spolupráci na programu
• zajistit odborné vzdělávání všech pedagogů v oblasti primární prevence
• důsledně dodržovat Školní řád, Krizový plán školy a Školní program proti šikanování
• motivovat rodiče ke spolupráci v rámci programu
5. Prevence ve vyučování

1. – 3. ročník:
• včasné odhalování specifických poruch učení, chování, rizikového chování či jiných potíží
• beseda s dopravní tématikou za účasti pracovníků autoškoly nebo Policie ČR
• beseda na téma osobní bezpečí za účasti Policie ČR
• spolupráce s rodiči, společné aktivity
• mezilidské vztahy – rodina, přátelství, spolupráce, smysl pro humor, …
• řešení problémů, zvládání agresivity
• osobní bezpečí a bezpečné chování (styk s cizí osobou, …)
• důležitá tf. čísla
• přiměřeně věku se věnovat tématům: kouření, alkohol, agresivita, vandalismus, šikana
• vést ke zdravému životnímu stylu

4. – 5. ročník:
• důležitá tf. čísla – web školy
• beseda s PČR – osobní bezpečí, prevence patolog. Jevů (týrání, zneužívání, šikana, obrana, návykové látky, agresivita, vandalismus, nebezpečí internetu)
• beseda + praktická část s dopravní tematikou – BESIP, Autoškola Beroun – Dopravní kurz, soutěž Mladých cyklistů
• první pomoc – praktický nácvik – obvazová technika, umělé dýchání, masáže srdce, beseda – spolupráce s ČČK, kurz zdravovědy, soutěž Hlídka malých zdravotníků
• spolupráce se spádovou školou pro II. stupeň ZŠ P. Lisého Hostomice – prohlídka budoucí školy, poznávání učitelů a budoucích spolužáků, společný sportovní den
• výchova ke zdravému životnímu stylu – využívání volného času, správné stravovací návyky (tvorba jídelníčku, výstavky, výroba plakátu, režim dne, spot, reklama…)
• správnému využívání PC (čas strávený u PC, virtuální realita, netolismus)
• vyhledávání informací a práce s nimi (reklama, autorská práva, …)
• nástrahy internetu a jeho bezpečné užívání (nevhodné stránky, zabezpečení,…)
• kyberšikana a zneužití ICT
• agresivita, šikana, vandalismus (chování ve škole i mimo školu, autobus. zastávka…)
• vliv reklamy
• jak řešit problém, komu se svěřit (modelové situace)
• přiměřeně věku se věnovat tématům: léky, vitamíny, návykové látky – alkohol, tabák, drogy a jejich odmítnutí (VZP – Řekni drogám ne!), agresivita, vandalismus, šikana, kyberšikana, nebezpečí internetu, sexuální zneužívání, rasismus, intolerance,…

V obou skupinách se zaměřujeme na:
– získávání klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, občanských, k řešení problémů
– zařazování napříč vzdělávacími oblastmi průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Etická výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Environmentální výchova a Mediální výchova, která přispívají k pozitivnímu rozvoji osobnosti žáka
– tato témata jsou začleňována zejména v hodinách PRV, PŘ, ČJ, TV, INF, VV, PV

Program ŠD se v oblasti prevence zaměřuje na vytváření příjemného, klidného a bezpečného klima, na dobré vztahy ve skupině, vhodné využívání volného času, zájmové aktivity, sportovní akce, vycházky do přírody, spolupráce s rodiči apod.

6. Časový harmonogram akcí

Jednorázové akce, ŠD, zájmová odpoledne, kroužky

• ŠD – využití činnosti ranní i odpolední ŠD pro všechny žáky ZŠ, možnost i občasné a nepravidelné docházky pro nepřihlášené žáky – celoroční průběh – H. Jandíková
• možnost využívat prostory školy, tělocvičny a školní zahrady pro volnočasové aktivity žáků i dalších subjektů (kroužky)
• školní kluby zřízené v rámci projektu Šablony II:

Školní klub

Badatelský
(2. – 3.tř.) I.Valentini pondělí 13,30 – 15,00 učebna 3.tř.

Jazykový – AJ
(4. – 5.tř.) P. Hanousková Pondělí 13,30 – 15,00 učebna 5.tř.

Deskové hry a zábavná logika
(1.tř.) H. Jandíková pondělí 13,30 – 15,00 učebna 2.tř.

• zájmové útvary (v rámci ŠD) – celoroční průběh:

Zájmové útvary

Šikovné ručičky I.Toulová středa 13,30 – 15,00 Učebna 1.tř.

Keramika V. Dvořáková středa 13,30 – 15,00 keramická dílna

Sportovní činnosti  I. Toulová úterý (4.– 5.) 13,30 – 15,00 Tělocvična, hřiště

B. Plecitá pátek (1.-3.) 13,30 – 15,00

Veselé čtení H. Jandíková čtvrtek 13,00 – 14,40 Učebna 1.tř.

Taekwon -Do p. Záhejský úterý 14,30 – 16,00 tělocvična

• primární prevence specifická:

září
Dopravní výchova – 4.třída – beseda s lektory Autoškola Beroun
DV – bezpečně do školy
– společná zahajovací TS pro 1.tř.– informace rodičům i dětem o MPP, akcích školy prevenci rizikového chování (Krizový plán školy, Školní program proti šikanování, nebezpečí internetu, kyberšikana, kouření, návykové látky, info na webu, kontakty na podpůrné organizace…) – TU, příp. MP

říjen
Týden knihoven – podpora čtenářství
Do lesa s lesníkem – projekt společnosti Dřevo pro život
– DV, osobní bezpečí I. – II. tř. – uč.PRV
– nebezpečí internetu – V. tř.- uč. Inf.
Helloween – nocování ve škole, podpora kamarádství

listopad
Šetři lesy, sbírej papír – environmentální výchova
Oslavy 30 let Sametové revoluce – kulturní program, divadelní představení
Sám sebou – projekty tříd
Divadelní představení

prosinec
Vánoční dílny
Dny pro zdraví – Čertovské cvičení
Mikulášská nadílka
Adventní výlety jednotlivých tříd
Vánoční koncert , zpívání v kostele ( spolupráce s OÚ Osov )
Vánoční posezení spojené s jarmarkem( vystoupení pro rodiče, společné aktivity )

leden
Dny pro zdraví – zimní sportování, návštěva zimního stadionu
Karneval za vysvědčení
Zahájení plavání

únor
Třídní kola a školní kolo recitační soutěže
Návštěva aquaparku
Kurz dopravní výchovy – 4. třída (pokračování)
Zahájení zdravotního kroužku – 5.tř.

březen
Světový den vody
Šetři lesy, sbírej papír – environmentální výchova
Jsem cyklista – podpora dopravní výchovy
Den s knihou – návštěva knihovny
Sportujeme pro zdraví – jízda zručnosti na kolečkových bruslích a koloběžkách

duben
Den Země: Ukliď si své okolí – environmentální výchova
Hledání velikonočního zajíčka
Jarní dílny spojené s jarmarkem
Slet čarodějnic
Návštěva dopravního hřiště
Projekt Sám sebou

květen Den pro zdraví – sportujeme ( McDonad´s Cup), turistika
Den matek ( spolupráce s OÚ a Hasiči Osov )
Beseda se záchranáři, první pomoc, zdravotnický kurz ( 5. třída )
Bezpečně do školy – beseda o pravidlech silničního provozu

Červen
Den dětí – páťáci organizují soutěže pro mladší kamarády
Hurá na školandu – zážitkový pobytový kurz zaměřený na sebepoznávání, týmovou spolupráci, prevence šikany
Rádi sportujeme – sportovní soutěže ( vybíjená, atletická všestrannost )
Ahoj, školo – slavnostní vyřazení žáků 5. třídy

Akce, jichž se žáci účastní jinde

• meziškolní soutěže – ve vybíjené (ZŠ Liteň)
– Atletická všestrannost – soutěž pořádaná i pro školy regionu (1. stupeň ZŠ)
• v pracovní a výtvarné výchově (soutěže vyhlašované Knihovnou Hostomice, Galerie M. D .Reettigové a Domeček Hořovice)
• Sportovní soutěže a turnaje, soutěže s jinou než sportovní tématikou ( Matematický Klokan, Klokánek, Cvrček, Hlídka mladých zdravotníků, Dopravní soutěž, Recitační soutěž )
• Třídní výlety, exkurze, projektové dny v rámci Šablon II

Školní družina a zájmová odpoledne

Žáci všech ročníků, především však ročníků nižších, mohou navštěvovat školní družinu. Školní družina zabezpečuje zájmové vzdělávání žáků. Při škole pracují zájmové útvary – keramika, sportovní činnosti, výtvarný kroužek a čtenářský kroužek.

Volnočasové aktivity
Jedná se o aktivity, které nesouvisejí s výukou, ale jsou nabízeny školou nebo partnerskými
subjekty, mohou je využívat žáci školy, jejich rodiče i bývalí žáci školy a napomáhají k formování zdravého životního stylu .

• primární prevence nespecifická:
– dny pro zdraví
– plavecký kurz – Bazén Hořovice
– zapojení do charitativních akcí ( Adra, víčka…)
– filmová a divadelní představení, koncerty
– společné akce s MŠ Osov, OÚ Osov, ZŠ Hostomice
– vystoupení žáků pro místní organizace, rodiče, vítání občánků apod.
– sběr kaštanů pro lesní zvěř
– Halloween
– Mikulášská nadílka
– dětský karneval
– Den Země
– Den dětí
– slavnostní rozloučení s V. třídou
– soutěže: výtvarné, přírodovědné, recitační, pěvecká, sportovní
zaměřené na lidskou solidaritu, etiku, EVVO, fair play apod.
– exkurze, výlety: zámek Hořovice, Techmania Plzeň, Planetárium
školní výlety (po třídách)
Další programy budou zařazeny průběžně dle aktuální nabídky a příležitostí.

Vícedenní akce
Zážitkový pobyt v přírodě
I. – V. tř.
Jedná se o účinný prvek primární prevence rizikového chování, ve které je plněno průřezové téma osobnostní a sociální výchova. Pobyt není pouze jednorázovou aktivitou, ale předchází jí a navazují na ni akce primární prevence, etická výchova a další život tříd a školy.
Pobyt bude formou různých aktivit zaměřen na:
• upevnění třídních kolektivů i sounáležitosti mezi třídami
• spoluvytváření pravidel
• aktivní podílení se na životu skupiny a spolupráci
• větší zapojení neprůbojných žáků
• přijímání rolí ve skupině
• možnost zažít úspěch
• zdravý životní styl
• EVVO

Vzdělávání pedagogů
• vzdělávání v oblasti šikany a rizikového chování
• vzdělávání v oblasti první pomoci – ČČK Beroun
• vzdělávání dle aktuální nabídky (VISK Příbram, NIVD Praha)
• školská legislativa
• samostudium

Rodiče a veřejnost
• seznámení rodičů s MPP (TS, web školy)
• seznámení rodičů se Školním řádem, MPP, Krizovým plánem, Školním programem proti šikanování, Metodickým pokynem MŠMT ČR k prevenci řešení šikany č.j. MSMT – 21149/2016 k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních a postupem školy v případě řešení problémů žáků s rizikovým chováním (TS, web školy)
• seznámení rodičů s nebezpečím rizikového chování
• pravidelné konzultační hodiny TU (zapsané v ŽK)
• nabídka konzultačních hodin po předběžné domluvě s MP
• nabídka propagačních materiálů o drogách, šikaně aj.
• nabídka seznamu a kontaktů podpůrných organizací
• zveřejňování dokumentů, kontaktů a různých aktivit na webových stránkách školy
• zapojování rodičů a veřejnosti do akcí školy – Advent, charitativní akce, zajišťování zážitkového pobytu apod.

7. Metody realizace prevence
V rámci výuky budou i nadále využívány metody, které se nám osvědčily. Výchova bude probíhat mezipředmětově.
• tradiční metody – výklad, předávání informací
• vlastní prožitek – dramatizace, hry, modelové situace, komunitní kruhy
• prezentace, výtvarné, slohové a jiné vlastní a skupinové práce
• nástěnky, výstavy dětských prací
• besedy, diskuze, exkurze
• práce s odbornou literaturou, časopisy, CD, internetem
• zážitková pedagogika – pobytové akce, první pomoc, dopravní hřiště, akce EVVO
• podchycování zájmů žáků – kroužky, soutěže apod.
• kooperativní vyučování
• projekty ve výuce
• osvětové materiály a letáky
• schránka důvěry je umístěna ve vestibulu školy již několik let. Žáci do ní mohou anonymně vkládat své dotazy a připomínky. Slouží nejen pro dotazy, ale také pro stížnosti a problémy, se kterými potřebují děti poradit. Schránka je pravidelně vybírána a problémy vždy hned řešeny. Na řešení dotazů a problémů se následně podílejí třídní učitelé.
Další důležitou skutečností je neustálá přítomnost vyučujících mezi žáky, což zabraňuje vzniku šikany a agresivity mezi žáky.

Projekty tříd – mají celoroční průběh, zaštiťují je TU, jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj,
spolupráci, prohlubování klíčových kompetencí a sebehodnocení a evaluaci

– projekty zaštiťují žáci jednotlivých tříd + tř. uč.
• Zdravé zuby – projekt zpracovaný pro každou třídu formou pracovních sešitů je
spojený s pravidelnými preventivními prohlídkami ve stomatologické ordinaci
• Sám sebou – od 1. ročníku jsou k dispozici pracovní listy Z.Kašparové a T. Houšky, se kterými žáci pracují v rámci hodin prvouka, přírodověda a český jazyk.
• Kočičí zahrada – ve 3. a 4. ročníku , rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování
• Stoleté kořeny – žáci přenocují jednu noc ve škole. Čas je věnovaný aktivitám zážitkové pedagogiky, které napomáhají k vytváření zdravého kolektivu třídy a osobnostnímu rozvoji jednotlivců.
• Jsem cyklista – podpora dopravní výchovy ve 4. a 5.ročníku.
• Vánoční a velikonoční dílny – seznámení s různými výtvarnými a pracovními technikami.
• Mladí zdravotníci – zdravověda pro žáky 5. ročníku
• Umím třídit – vedení žáků k třídění odpadu (papír, hliník, plast), soutěž ve sběru víček.
• Ovoce do škol
• Školní mléko

Plány EVVO, prevence RCH, VkZ
• naše škola má vypracovaný celoroční plán zaměřený na environmentální výchovu, prevenci rizikového chování a výchovu ke zdraví
• ty budou nejméně 1x ročně vyhodnoceny, součástí evaluace mohou být i výsledkové listiny apod.
• za realizaci plánů zodpovídají TU

Metodická činnost a koordinační činnost ŠMP
• soustavné vzdělávání se v oblasti prevence RCH – předávání poznatků pg. sboru
• informování dětí i rodičů o možnostech pomoci v krizových situacích
• sestavení, realizace a evaluace MPP
• koordinace aktivit spojených s prevencí RCH
• spolupráce s vedením školy, TU a ostatními pracovníky školy
• spolupráce s okresním MP a dalšími institucemi a organizacemi, které působí v oblasti prevence
• sledování a vyhodnocování aktuální situace ve škole
• doplňování školní knihovny v oblasti prevence RCH
• vedení agendy RCH
• při výskytu RCH ve škole informování ŘŠ, zřizovatele, rodičů, OÚ, okresní MP, OSPOD, PČR či jiného odpovědného pracovníka (dle závažnosti)
• osvěta rodičů – informace na třídních schůzkách
– předání osvětových materiálů – šikana, drogy, kouření aj.
– web školy

8. Podklady v legislativě
Program vychází z těchto základních dokumentů:
• Národní strategie protidrogové politiky
• Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT
• Strategie prevence kriminality
• Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (č.j. 21 291/2010 – 28)
• Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016) – viz odkaz http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny.
• Školský zákon
a dalších- viz: http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-pokyny

9. Evaluace MPP
Na realizaci programu se budou podílet všichni vyučující. Jednotlivé části projektu budou kontrolovány realizátorem programu a pravidelně vyhodnocovány. S výsledky budou seznámeni pedagogové na pedagogických radách a rodiče na třídních schůzkách.

Metody hodnocení efektivity programů a činností
• dotazníky – zjišťování názorů žáků na jednotlivé akce, klima ve škole či třídě, vnímání závislostí aj.
• smajlíky – hodnocení úspěšnosti akcí mladšími žáky
• pracovní listy či prezentace
• rozhovor, komunitní kruh
• průběžné sledování podmínek, situace a klima ve škole
• spolupráce MP s třídními učiteli a dalšími pedagogy
• průběžné hodnocení účinnosti MPP během školního roku na pedagogických radách, komplexní jednou ročně

10. Školní řád
• specifikuje práva a povinnosti žáků
• obsahuje body týkající se výskytu a zneužívání návykových látek
• je umístěn u hlavního vchodu, v ředitelně a na webových stránkách školy
• žáci s ním byli seznámeni 2. 9. 2016, rodiče v tištěné podobě nebo elektronicky, na webových stránkách školy a nástěnce u vestibulu a na společné třídní schůzce (podpis)
11. Krizový plán
• Krizový plán školy je součástí Školního řádu
• uložen v ředitelně a na webových stránkách školy
V případě, že má škola podezření na jakékoliv rizikové chování ve třídě, nebo dostane-li takový podnět od rodičů, provede PPP nebo jiný odborník sociometrické šetření postižené třídy.
Pokud tak bude odhalena jakákoli patologie třídy, pracuje se třídou školní metodik prevence ve spolupráci s TU a ŘŠ.
Trvá-li problém, bude co nejrychleji požádána o spolupráci okresní metodička prevence, PPP, případně další organizace, které se problematikou rizikového chování zabývají.

12. Program proti šikanování
• Program proti šikanování je součástí Krizového plánu školy
• je umístěn v ředitelně a na webových stránkách školy

Základem prevence šikanování a násilí v naší škole je:
• podpora pozitivních vztahů mezi žáky vzájemně i mezi žáky a učiteli
• podpora solidarity, tolerance, sounáležitosti a rozvíjení vzájemného respektu
• posilování a vytváření podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy
• posilování a vytváření podmínek pro zapojení rodičů žáků do aktivit tříd a školy
• uplatňování spolupráce mezi dětmi, žáky, učiteli a rodiči

• V případě ohlášení šikany nebo při podezření na šikanu budeme postupovat podle Krizového plánu školy, který vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí žáků a studentů č.j.: 21291/2010-28 a Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
13. Spolupráce s dalšími subjekty

Škola je v kontaktu s tiskovou mluvčí OŘP Beroun, preventivně informační skupiny,Nprap. Marcelou Pučelíkovou, popřípadě jejím zástupcem, která po vzájemné dohodě uskuteční besedu týkající se problematiky šikany, záškoláctví, kriminality, vandalismu a jiných forem násilného chování.
Pravidelně spolupracuje s lektory autoškoly, kteří vedou besedu na téma bezpečnosti silničního provozu.

Osvědčila se spolupráce se členy Hasičů Osov, kteří předvádějí dětem hasičskou techniku a ČČK Beroun.

Všichni pracovníci školy se aktivně zapojují do všech akcí, podporují zdravý životní styl, vytvářejí pro žáky příjemné vztahy v třídních kolektivech a prostředí, které je učí odolávat rizikovému chování, které se ve společnosti objevuje.

• Ředitel školy, metodik prevence
• vychovatelka, učitelé a metodik prevence
• učitelé a rodiče – společná zahajovací schůzka 1.tř.
– individuální informace na TS
– pravidelné konzultační hodiny TU (zapsané v ŽK)
– nabídka konzultačních hodin po předběžné domluvě s MP
– předávání informačních letáků
– webové stránky školy
• Školská rada – řešení připomínek a návrhů rodičů
– spolupráce s OÚ Osov

15. Adresář

• oblastní MP: Mgr. Kateřina Dobrinič , PPP Hořovice, 739 065 482, dobrinic@pppsk.cz
• krajský pracovník pro prevenci: Mgr. Pavla Hemerková, 257 280 540, hemerkova@kr-s.cz
• PPP, Hořovice, tel.: 311 513 000, ppphorovice@seznam.cz
• specialista na šikanování – Mgr. J. Sixta 607557296
• Sociální odbor MÚ Hořovice,
• preventivní informační skupiny Policie ČR Beroun, tel.: 974 872 207
• Policie ČR – Králův Dvůr, tel.: 974 872 740
• Sponte (rodinná poradna) Králův Dvůr, tel.: 311 636 282
• Kurátor pro mládež Beroun, tel.: 311 630 262
• Probační a mediační služba ČR Beroun, tel.: 311 621 858
• obvodní dětští lékaři
• ZŠ Hostomice
• SDH Osov
• SVČ Domeček Hořovice