ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSOVOsov 93, 267 25

Školní program proti šikanování

• je zpracován dle Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28 a Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016)
• je součástí MPP (příloha č. 1) a Krizového plánu školy (viz Oblast prevence šikany)
• je umístěn v ředitelně, u metodika prevence a na webových stránkách školy
Základem prevence šikanování a násilí v naší škole je:
• podpora pozitivních vztahů mezi žáky vzájemně i mezi žáky a učiteli
• podpora solidarity, tolerance, sounáležitosti a rozvíjení vzájemného respektu
• posilování a vytváření podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy
• posilování a vytváření podmínek pro zapojení rodičů žáků do aktivit tříd a školy
• uplatňování spolupráce mezi dětmi, žáky, učiteli a rodiči
Co je šikanování:
• jakékoliv dlouhodobé chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků
• spočívá v cílených a opakovaných útocích
• zahrnuje jak fyzické nebo psychické útoky, tak i slovní útoky realizované přímo nebo prostřednictvím elektronické komunikace (kyberšikana), poškozování věcí, nápadné přehlížení, ignorování
Práva a povinnosti zakotvené ve ŠŘ:
• všem osobám je v prostorách školy zakázáno chovat se výše zmíněným způsobem
• všechny projevy šikanování jsou považovány za hrubé porušení ŠŘ
• všichni pracovníci školy jsou povinni věnovat takovému chování náležitou pozornost
• nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat
• každý má právo požádat o pomoc

Postup v případě ohlášení šikany nebo při podezření na šikanu:
• Řešení počáteční šikany
1. Pozorovat chování žáků a atmosféru ve třídě, odhadnout závažnost.
2. Oznámit své podezření vedení školy a MP a domluvit se na jednotném postupu.
3. Zjistit informace od obětí i spolužáků, pořídit zápis.
4. Najít vhodné svědky.
5. Provést individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (ne oběti s agresorem).
6. Chránit oběti šikany.
7. Provést rozhovor s agresory, případně konfrontaci mezi nimi, pořídit zápis.
8. Informovat rodiče oběti i agresora.
9. Informovat zřizovatele.
11. Svolat výchovnou komisi. Řešit problém v pedagogické radě.
12. Rozebrat situaci se třídou, dále sledovat a pracovat se vztahy.
13. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského zařízení.
14. Výchovná opatření pro agresory:
– pokárání, napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ
– snížení známky z chování
– doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež nebo v obdobných organizacích
V mimořádných případech:
– doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně DÚ
– podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ
– vyrozumění Police ČR

• Řešení pokročilé šikany
(výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování)
1. Překonat šok, odhadnout závažnost a formu šikany.
2. Bezprostředně zachránit oběť, zastavit násilí.
3. Zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi.
4. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (přivolat lékaře).
5. Nahlásit situaci vedení školy, MP. Domluvit se na spolupráci pedagogických pracovníků při vyšetřování.
6. Oznámit situaci Policii ČR, OSPOD, požádat je o pomoc při řešení.
7. Informovat rodiče oběti i agresora.
8. Zahájit vlastní vyšetřování.
9. Informovat zřizovatele.
10. Navázat kontakt se specialistou na šikanování – Mgr. J. Sixta 607557296.
11. Svolat výchovnou komisi. Řešit problém v pedagogické radě.
12. Rozebrat situaci se třídou, dále sledovat a pracovat se vztahy.
13. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského zařízení.
14. Výchovná opatření pro agresory:
– napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ
– snížení známky z chování
– doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež nebo v obdobných organizacích
V mimořádných případech:
– doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně DÚ
– podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ
– individuální výchovný plán pro agresora

Šikana zaměřená na učitele
Šikana učitele je specifická tím, že dojde k narušení jasně definovaných rolí (učitel × žák) a žák/student se dostane do pozice větší moci než pedagog, bez ohledu na formálně vyšší moc a autoritu učitele. Tato forma šikany je tedy charakteristická tím, že strana s nižším statusem a nižší mírou formálně přidělené moci ubližuje straně s vyšším statusem a formální autoritou.

Specifika pro prevenci šikany zaměřené na učitele
• škola akcentuje dobré sociální klima, připouští riziko výskytu šikany učitele ve škole, otevřeně takové chování odmítá a realizuje prevenci případně intervenci, pokud k výskytu dojde.
• Vedení školy vyjadřuje pedagogům podporu, oceňuje jejich práci, vytváří atmosféru důvěry, podporuje spolupráci v pedagogickém sboru a zastává nekonfliktní způsob řešení problémů.
• Škola má jasně stanovený způsob, jakým mají pedagogové podezření na šikanu své osoby nebo kolegy, nebo oznámení o šikaně podat, komu a jak s tím bude nakládáno – pedagog takové podezření může neprodleně oznámit řediteli školy, metodikovi prevence, výchovnému poradci, někomu z kolegů, případně může vhodit vzkaz do schránky důvěry v budově školy
• Pedagog nastavuje a uplatňuje jasná pravidla ve třídě; na konflikt nebo nerespektování reaguje včas, pracuje s pravidly v chování a používá stanovené důsledky jejich nerespektování konzistentně; vyhýbá se řešení konfliktu a konfrontací ze strany žáka před celou třídou, usměrňuje řešení na individuální konzultaci; vyhýbá se konfrontačnímu tónu.
• Problémy neřeší sám, ale ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, případně s vedením školy.
Specifika pro řešení šikany zaměřené na učitele
• Pedagog, který čelí šikaně ze strany žáků, je v dané situaci v pozici oběti, která by neměla zůstávat v situaci sama, ale měla by vyhledat pomoc ostatních. Škola podporuje své pedagogy k vyhledání pomoci, zajistí bezpečí pro pedagoga a řeší vzniklou situaci se žáky, rodiči a ostatními pedagogy.
• Škola má připravený krizový plán, ve kterém je specifikováno, jak se v situaci naplnění tohoto rizika zachová, jakou roli a možnosti řešení krizové situace má sám pedagog, jakou roli vedení školy, školní poradenské pracoviště apod. Plán zahrnuje pokyny pro zajištění bezpečí pro ohroženého pedagoga a žáky.

Krizový plán pro řešení šikany učitele

1. odhad závažnosti a formy šikany pedagoga
2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s obětí
3. nalezení vhodných svědků
4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků a konfrontace oběti s agresory)
5. ochrana pedagoga – změna třídy
6. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů rozhovoru:
a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření)
b) rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku)
7. realizace vhodné metody:
a) metoda usmíření
b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči)
8. třídní hodina:
a) efekt vypořádání se
b) oznámení potrestání agresorů
9. rozhovor s rodiči agresorů
10. třídní schůzka
11. práce s celou třídou
a) škola zajistí posouzení sociálních vztahů ve třídě a na základě výsledků nastaví odpovídající řešení.
b) pro třídu, ve které se šikana odehrávala, zajistí škola intervenční program k řešení šikany za účelem znovunastolení bezpečí ve třídě

12. Pokud je tento plán nedostatečný, zajistí si pedagog pro sebe bezpečí (odejde ze třídy, přivolá si pomoc apod.) a požádá o spolupráci jiného kolegu nebo vedení školy pro zajištění dohledu ve třídě, případně izolaci agresora a zajištění bezpečí pro ostatní žáky ve třídě vyžaduje-li to situace. V případě, že je pedagog nespokojený s řešením situace ze strany vedení školy, může se obrátit na příslušný inspektorát práce
13. škola reviduje mechanismy a postupy (krizový plán), aby bylo zřejmé, jak zacházet s případnými podobnými situacemi v budoucnu.

8) Podávání podnětů, stížností a oznámení

Postup pro příjem podnětů a stížností ze strany zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců. A to i anonymně.
• kam a jak podnět či stížnost podat – třídnímu učiteli, školnímu metodikovi prevence, školnímu psychologovi, výchovnému poradci, řediteli školy, vyučujícímu nebo do schránky důvěry v budově školy (i anonymně)
• jak bude s podnětem či stížností naloženo – pedagog by neměl reagovat obranně a nedůvěřivě. Nevyjadřuje pochybnosti, nechápe prosbu rodičů či žáka jako stížnost. Nezlehčuje situaci tvrzením, že dítě provokovalo, nebo že se jednalo jenom o škádlení atd. Je nutné vše v klidu vyslechnout, nechat vymluvit, nepoučovat, aktivně naslouchat. Je potřeba se umět doptat na důležité informace. Podezření nebo tvrzení, že je dítě šikanováno, se nesmí nikdy podcenit a je potřeba účinně a bezpečně situaci prošetřit. Škola nezve rodiče protagonistů šikany do školy, když ještě šikana není vyšetřena.
• jak postupovat v případě nespokojenosti s vypořádáním – pokud se projeví nečinnost i ze strany ředitele a postup školy v řešení šikany je nedostatečný, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo podat stížnost nebo oznámení České školní inspekci

Spolupráce školy s rodiči
1. Informovat rodiče na třídních schůzkách o problematice šikany – MP a třídní učitelé.
2. Prokazatelně seznámit rodiče s Metodickým pokynem prevence šikany (Krizovým plánem, MPP, Školním plánem proti šikanování) a se Školním řádem ((TS, nástěnky, web školy).
3. Doporučit rodičům, aby si všímali možných náznaků šikany a nabídnout jim pomoc.
4. Při podezření na šikanování jednat s rodiči oběti i agresora.
5. Zachovat taktní přístup a důvěrnost informací.
6. Doporučit rodičům možnost porady s psychologem.
7. Zpřístupnit informace pro rodiče o varovných příznacích šikanování a kontaktech při vyhledávání pomoci na webových stránkách školy a na informačním panelu ve vestibulu školy.

Spolupráce s organizacemi:
• oblastní MP: Mgr. Renata Bartošová, PPP Hořovice, 607 528 685, ppphorovice@seznam.cz
• krajský pracovník pro prevenci: Ing. Miroslava Řezníková, 257 280 540, reznikova@kr-s.cz
• specialista na šikanování – Mgr. J. Sixta 607557296
• PPP, Hořovice, tel.: 607 528 685, ppphorovice@seznam.cz
• Sociální odbor MÚ Hořovice
• preventivní informační skupiny Policie ČR Beroun, tel.: 974 872 207
• Policie ČR – Králův Dvůr, tel.: 974 872 740
• Sponte (rodinná poradna) Králův Dvůr, tel.: 311 636 282

Vybrané kontakty:
• Dětské krizové centrum, V Zápolí 1250, Praha 4, tel.: 241 481 149, nonstop
• Krizová linka bezpečí pro děti i dospělé, tel.: 241 484 149
• Kurátor pro mládež Beroun, tel.: 311 630 262
• Linka bezpečí, tel.: 116 111, www.linkabezpeci.cz, bezpl. nonstop pomoc dětem v tísni
• Linka důvěry a psychologické pomoci, tel.: 377 462 312, nonstop
• Probační a mediační služba ČR Beroun, tel.: 311 621 858
• Poradna pro dětské oběti násilí RŮŽOVKA, Ruská 87, Praha 10, tel.: 272 736 263
• Středisko pro mládež a rodinnou terapii, tel.: 224 911 364 (klienti od 6 let)
• Střep – Komunitní centrum Beroun, tel.: 311 611 551

Vybrané webové stránky:
• www.bezpecne-online.cz/internetova-poradna/
• www.pomoc-online.cz/
• www.linkabezpeci.cz
• www.minimalizacesikany.cz
• www.sikana.cz

vypracovala:
Mgr. Soňa Kocmanová, školní metodik prevence